قشر یتیمان هر جامعه، آسیب پذیر ترین اقشار هستند که مانند نونهالان بی پناه و نوگل های در مسیر طوفان، همواره

در معرض پژمردن قرار دارند. از اینرو، خدای بزرگ و پیامبر گرامی اسلام (ص) و دیگر پیشوایان معصوم (ع)

مردم را به حمایت بی دریغ از ایتام دعوت کرده اند و پاداش بزرگ الهی را برای حامیان این عزیزان یاد آور شده اند.

رسول خدا فرمود:

"محبوبترين خانه ها يتان خانه اي است كه يتيمي گرامي داشته در آن باشد ."

پيامبر اسلام (ص) می فرماید:

"اي علي، اگر كسي از روي مهرباني بر سر يتيمي دست بكشد،

خداوند عزوجل در روز قيامت به ازاي هر تار موي او نوري به او مي بخشد."

"اي علي ،كسي كه خرج يتيمي را از ما ل خود بپردازد تا اينكه بي نياز شود،

البته بهشت بر او واجب خواهد شد."