فهرست حامیان ایتام

2011

***************************************************************

مقدار کمک
نام حامی
خرید ساختمان برای ایتام در مهریز یزد و ثبت آن: 80.000.000 تومان
سید رضا حسینی نسب
دویست دلار
خانم باغانی
یکصد دلار
خانم مهناز
چهار صدهزار تومان در ایران
سید رضا حسینی نسب
یکصد دلار
خانم مری
یکصد دلار
خانم مهناز
یکصد و شصت دلار
خانم باغانی