به منظور حمایت از ایتام و کودکان بی سرپرست و مشارکت عموم نیکوکاران در این امر خیر و کسب پاداش الهی، ترتیبی اتخاذ شده است

تا هر فرد خیرخواهی بتواند هزینه زندگی یتیمی را برای مدّتی معین، بر عهده بگیرد. برای این منظور، کارت های ویژه ای طراحی و چاپ

شده است که تصویر و مشخصات یک کودک یتیم را در بر دارد و هر فرد نیکوکاری با انتخاب کودکی یتیم، عهده دارد هزینه زندگی وی در

حدّ متوسط برای مدّتی معین می گردد

 

از همه علاقه مندان به این خدمت بزرگ و انسان دوستانه می خواهیم تا در اجرای این طرح خدا پسندانه ، همیاری نمایند